Main menu
HOT NEWS
adv
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔

________________

ေမွာ္ဘီထန္းသီး

________________

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအလွကုိ အမွန္တကယ္လုိလားၾကသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည့္က်င့္စဥ္ကုိ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိ မျဖစ္မေနက်င့္သုံးလုိက္နာၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္း စဥ္ႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းစဥ္ဟု ႏွစ္ခုရွိရာဝယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ စစ္မွန္သည့္လမ္းစဥ္ကုိရွာၿပီး က်င့္ႀကံက်ိဳးကုတ္ပြားမ်ားအား ထုတ္ဖုိ႔ကလည္း လုိအပ္သည္သာတည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ လက္ခံရယူပုံ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တုိ႔ကို ေလးစားယုံၾကည္မႈႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာနည္းလမ္းကုိ လက္ခံဖုိ႔လုိပါ၏။ မိမိတုိ႔လုိလားေတာင့္တအပ္ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးခ်မ္းသာကို အမွန္တကယ္ရလုိက တူညီေသာ ဆႏၵရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္ ဟု ဆုိရပါေပမည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်မွတ္သည့္လမ္းစဥ္အေပၚ လမ္းစဥ္အတိုင္းက်င့္သုံးၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သျဖင့္ရလာေသာ ရလဒ္မွန္ကုိ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အားျဖန္႔ေဝ ျခင္း၊ မွ်ေဝခံစားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ေအးခ်မ္း၍ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေစ ပါ၏။ ထုိသုိ႔မွ်ေဝခံစားရာတြင္ မိမိအတြက္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အလိုရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ဟု မွန္ကန္မႈရွိသည့္ ေစတနာမ်ိဳး ႏွစ္ဖက္ထားရွိရန္လည္း အဓိကလုိအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ အမွန္ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရာမွာ အနီးကပ္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွာရွိပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီ သြားဖို႔လည္း လုိအပ္သလုိ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔လည္းလုိအပ္ပါ၏။ သုိ႔ျဖင့္ ''အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္က်ိဳးေအာင္''ဟူသည့္ စကားမွာလည္း အမွန္တကယ္စိတ္ထားျမင့္ျမတ္၍ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားအတြက္ မိမိအက်ိဳးလည္း ''ကြၽဲကူးေရပါ''သေဘာမ်ိဳး မလြဲမေသြေအာင္ရမည္ကုိျပေသာ စကားပုံျဖစ္ပါ၏။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အတၱဟိတ ပရဟိတဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ရပ္စလုံးကို တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ မွန္ကန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ျဖစ္၍ လူသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ ဘဝကုိ အမွန္တကယ္ပိုင္ ဆုိင္မွာ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔မဟုတ္ လူသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရားႏုိင့္ထက္ စီးနင္းျပဳျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားျခင္း၊ သူတစ္ပါး မိသားစုၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ မႈေရးမ်ား လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ မူးယစ္ရမ္းကား၍ အသိတရားကြယ္ ေပ်ာက္ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့လ်က္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရမ္းကားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရား၊ အၾကင္နာ တရား၊ ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားမ်ားကင္းေဝးၿပီး လူလူခ်င္းညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမုိးေနမည္သာျဖစ္ပါ၏။


ထုိသို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ျမတ္ ဗုဒၶ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ေလးရပ္ကို စာေပဒါနျပဳပါရေစ။ ထုိေလးရပ္ သည္ကား မဂ္ခ်မ္းသာ၊ ဖုိလ္ခ်မ္းသာမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါ၏။ သုိ႔ျဖင့္ (၁) တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏အေပၚယုံၾကည္မႈထားရွိျခင္း၊ (၂) အျပန္အလွန္ ကိုယ္က်င့္သီလထားရွိျခင္း၊ (၃) အျပန္အလွန္မွ်ေဝခံစားမႈရွိျခင္း၊ (၄) သတိႀကီးစြာျဖင့္ ဆင္ျခင္တုံတရား ထားရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါ၏။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရလုိသူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုလမ္းခင္းေပးေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလမ္းစဥ္မွာလည္း အမွန္ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါ၏။ ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အေတြးမွန္၊ အေတြးေကာင္း အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကလည္း မိမိအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသာမက တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေသာအက်ိဳးကုိ မွန္စြာ ရေစႏုိင္ သည္ဟု စာေရးသူႏွင့္တကြ ျပည္သူတုိ႔က ယုံၾကည္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါ၏။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းေကာင္းေသာ အေတြးမ်ိဳးကလည္း အက်ိဳး ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားရရွိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေစပါ၏။ အေၾကာင္းေကာင္း ေသာအေတြးမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ိဳးကုိ အမွန္ျမင္ျခင္း၊ အျမင္ မွန္ ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေတြးေခၚႏုိင္ဖုိ႔ အထူးလိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေပးဆပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္ ေကာင္းမ်ား ႏုိင္ငံသားတုိင္းရရွိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔မွသာ လူမ်ိဳးတစ္စုႏွင့္တစ္စု၊ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ အင္အားႀကီးႏွင့္ အင္အားငယ္ၾကားဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ စည္းလုံးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈ အႏွစ္သာရမ်ားကို စုစည္းႏုိင္ မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေစမွာျဖစ္ပါ၏။ ထုိစုစည္းမႈအႏွစ္သာရမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္လုံကုိလည္း သက္ဝင္လႈပ္္ရွားေစမွာျဖစ္ပါ၏။


ထုိသုိ႔ သက္ဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ေစရန္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစဖုိ႔ ျပည္သူ ျပည္သားအားလုံးတုိ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမုိခြန္အားျဖစ္ေစပါ၏။ သို႔ေသာ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ တြင္ ''မင္းမပါ ဘယ္ဟာမၿပီး၊ မင္းခ်ည္းေတာ့လည္း ဘာမွမၿပီး၊ သူမပါ ဘယ္ဟာမၿပီး၊ သူခ်ည္းေတာ့လည္း ဘာမွမၿပီး၊ ငါမပါ ဘယ္ဟာမၿပီး၊ ငါ ခ်ည္းေတာ့လည္း ဘာမွမၿပီး။ မင္း၊ သူ၊ ငါ၊ ညီညာပါမွ အရာရာစုစည္းအား လုံးအၿပီး''ဟူေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဆံုးမၾသဝါဒ ႏွင့္အတူ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ ငါတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕မူ၊ ညီညီလုပ္မွ်မွ်စား ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ မသမာÓဏ္ ျပည္သူတို႔ လက္မခံ၊ သူလည္းႀကိဳက္၊ ကိုယ္လည္းႀကိဳက္ ငါတို႔စိတ္ထားလိုက္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား တို႔တစ္ေတြ သည္းခံစိတ္နဲ႔ေန၊ ၾကင္နာေထာက္ထားေမတၱာပြား ငါတို႔ေနစို႔ လား၊ ပညာလည္းသင္စိတ္ေကာင္းဝင္၊ က်န္းမာေအာင္ လည္းျပင္၊ တာဝန္ဝတၱရားစည္းကမ္းမ်ား ရင္ဝယ္တို႔ပိုက္ထား၊ စိုက္ၾကမည္ပ်ဳိးၾကမည္ ျပည္သူတို႔လက္ညီညီ၊ စိုက္လည္းစိုက္စားလည္းစား ျပည္သူတို႔၏ခြန္အားမ်ားဟုခံယူကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ သည္ ႏိုင္ငံ တကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေပးၾကပါလုိ႔ စာေရးသူခ်စ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင့္ေရးသားကာတိုက္တြန္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခင္းဆီ သုိ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ ေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသတည္း။         ။

ေမွာ္ဘီထန္းသီး

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191