Main menu
HOT NEWS
adv
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပို္င္းေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပို္င္းေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၉

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔အကြာ သူေဌး ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ သူေဌးေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ စီမံကိန္္းလုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ေခါင္း လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရေလွာင္တမံ ေအာက္ေျခပိုင္း လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၿပီးစီးမႈကေတာ့ လုပ္ငန္းအားလံုးရဲ႕ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနပါၿပီ''ဟု သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တာဝန္ခံတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၁၁ (၃x၃၇ ) မဂၢါဝပ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီေပါင္း ၃၈၆ သန္းထုတ္လုပ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုလွ်ံဓာတ္အားကို မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းအတြင္းသို႔ ဆက္လက္ ျဖန္႔ျဖဴးသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား လူေနမႈဘဝျမင့္မားလာေစရန္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးမ်ားကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလာေစရန္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ မရိွမျဖစ္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္က်န္ရိွေနေသးေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ခုနစ္သန္း ေက်ာ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္သို႔ ၂၇-၁၂-၂ဝဝ၄ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေရာက္ရွိသည့္ ခရီးစဥ္၌ လမ္းòန္ခ်က္ျဖင့္ ၂၇-၁၂-၂ဝဝ၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕၏ (၂/၂ဝဝ၄) အႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္ (၄) တည္ေဆာက္ ေရးòန္ၾကားေရးမွဴးရံုးကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လ/ထညႊန္ၾကား ေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ-၁) ႐ံုး၊ လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ-၂) ႐ံုး၊ လ/ထညႊန္ၾကား ေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ-၃) ႐ံုးတို႔ကို သံတြဲ၌လည္းေကာင္း၊ လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စက္မႈ) ႐ံုးအား ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေရဆင္းဧရိယာမွာ ၄၄၂ စတုရန္းမိုင္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်စီးဝင္ေရ ၂၃ ဒသမ ၃၂ သိန္းဧကေပ၊ ေရေလွာင္တမံ၏ အလ်ား ၂ဝ၂၈ ေပ၊ အျမင့္မွာ ၂၉၈ ေပျဖစ္ၿပီး တမံအမ်ဳိးအစားမွာ ဇုန္အမ်ဳိးအစား (ေက်ာက္ျဖည့္တမံ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏမွာ ၆ ဒသမ ၉၆ သိန္းဧကေပ၊ ကန္ေရေသ ေရေလွာင္ပမာဏ မွာ ၂ ဒသမ ၂၁ သိန္းဧကေပျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ေရပိုလႊဲ၊ ေရယူအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရထိန္းတံခါးတုိ႔မွာ သံကူကြန္ကရစ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရလႊြဲဥမင္လိုဏ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး အမွတ္ (၁) ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္မွာ အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၂၃၁၆ ေပ၊ အမွတ္ (၂) ေရလြႊဲဥမင္လိုဏ္မွာ အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၁၇၉၄ ေပ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္စက္အင္အား ၁၁၁ (၃x၃၇) ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ထုတ္ယူမည့္ ဓာတ္အားပမာဏမွာ ၃၈၆ သန္းရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

#MOI

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191