Main menu
HOT NEWS
adv
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ ျဖစ္ဖို႔လိုၿပီ

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ ျဖစ္ဖို႔လိုၿပီ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားသည္ စည္းကမ္းရွိရမည္။ စနစ္က်ရမည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရမွာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒ ကို ေလးစားရမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းသိမ္း ရမည္။ အဂတိလိုက္စားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

    ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းမႈတို႔မွာ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ တစ္ခုဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မဟာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း အေျခခံအခ်က္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ မႈ၊ က်င့္ဝတ္မွန္ကန္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ဘက္မ လိုက္မႈ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊ လံု႔လဝီရိယ ရွိမႈ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
    ထို႔အတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား မရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ အားလံုးသာတူ ညီမွ်ျဖစ္ျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး လြတ္လပ္ စြာ တရားစီရင္ရျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အျပစ္ဝန္ခံေစျခင္းတို႔ကို လက္မခံျခင္း၊ မည္သည့္ အက်ဥ္းသားမဆို တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ¤င္းအား ထိန္းသိမ္းထားမႈအတြက္ ခုခံေခ် ပပိုင္ခြင့္ကို မေႏွာင့္ေႏွးေစဘဲ ေပးရျခင္း၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒအနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းကို ကန္႔သတ္ ထားျခင္း၊ မွ်တေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားစီရင္ေရး အခြင့္အ ေရးရရွိေစျခငး္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေတြ႕ႏွင့္လက္ ေတြ႕ တစ္ထပ္တည္းက်ရန္ လိုေပသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တရားဥေပဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းျပန္သီအိုရီကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕မွာ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ မထိုက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။
    အထူးသျဖင့္ ယေန႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေတာင္သူလယ္ သမားဦးႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ မတရားသိမ္းဆည္းခံရသည့္ မိမိတို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ဝမ္းစာအတြက္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရာမွာ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ ခ်ခံေနၾကရသည္။ မၾကားဝံ့မနာသာ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည္။
    ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္ ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတ ကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။ ယင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက စီးေမ်ာ လိုက္ပါႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။
    အရပ္သားအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရျဖစ္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးအ ပါအဝင္ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူ႔အသံကို ထဲထဲဝင္ဝင္ နားေထာင္ႏိုင္မွသာ အမွန္တကယ္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။
အယ္ဒီတာ

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191