HOT NEWS
Main menu
ဂ်ာေအးကို သူ႕အေမ႐ိုက္ေနေသာ လုပ္ခလစာ ျပႆနာ

ဂ်ာေအးကို သူ႕အေမ႐ိုက္ေနေသာ လုပ္ခလစာ ျပႆနာ

ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ကစတင္၍ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) အတြင္းရွိ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု တစ္႐ံုေရွ႕တြင္ အလုပ္သမား ၃ဝဝ ခန္႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။  ထံုးစံအတိုင္း လုပ္ခလစာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းဆႏၵျပမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စက္႐ံု၏ အေျခခံ အလုပ္သမားသမဂၢဥကၠ႒ျဖစ္သူက ၄င္းတို႔စက္႐ံုသည္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လသို႔ေရာက္တိုင္း လစာတိုးေပးေနက်၊ ေတာင္းဆိုေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေအာက္တိုဘာ လေရာက္မွ တိုးေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုကို ယခင္က အလုပ္သမား ၄၂ဝ ခန္႔ႏွင့္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား ၃၂ဝ ႏွင့္သာ လည္ပတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစံခ်ိန္ က်မသြားဘဲ လုပ္အားျပသည့္အေနျဖင့္ ယခင္ထြက္ႏႈန္းအတိုင္းရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ စက္႐ံု၌ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရသျဖင္႔ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား လည္းရွိေနၿပီး က်န္းမာေရးအရ အလုပ္ထြက္သူမ်ားကို လုပ္သက္ႏွစ္အလိုက္ က႐ုဏာလစာေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစက္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္သက္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာရွိသည့္ အလုပ္သမတစ္ဦးကလည္း အလုပ္ရက္အျပည္႔ဆင္းေသာ္လည္း လစာ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း က်ပ္သာရေၾကာင္း၊  ယခင္က စက္တစ္လံုး ကို ႏွစ္ဦးလုပ္ရေသာ္လည္း ယခု တစ္ဦးတည္း တစ္ေနကုန္လုပ္ ကိုင္ရေၾကာင္း၊ လုပ္ခလ စာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း က်ပ္အထိ တိုးျမႇင္႔ေပးရန္ အပါအဝင္အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိ ရသည္။ စက္႐ုံဘက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ တစ္ဦးကမူ မႏွစ္က အနိမ္႔ဆံုး က်ပ္ကိုးေထာင္ ကေန အျမင့္ဆံုး ေလးေသာင္းက်ပ္အထိ ရာထူးအဆင့္လိုက္ တိုးေပးထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ တစ္ေျပးညီ သံုးေသာင္းက်ပ္ တိုးေပးသြားရန္ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုထားေၾကာင္း၊ ဘက္ဂ်က္အေနျဖင့္ တြက္လွ်င္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုကုန္က်ေၾကာင္း၊ ယင္းကို သေဘာမတူလွ်င္ ¤င္းတို႔ဘက္မွမ တတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လစာကိစၥ ထပ္မံညႇိႏိႈင္း ရန္မရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ႔ရွိေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား လုပ္ခလစာျပႆနာမွာ ဂ်ာေအးကိုသူ႔အေမ႐ိုက္ ဆိုသလို လံုးခ်ာလည္လိုက္ေနေသာ ေျဖ ရွင္းရခက္ခဲသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင္႔မားမႈ၊ အလုပ္ရွင္အေပၚလိုက္၍ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ခံစားမႈကြာေစမႈစသည့္ အ ေၾကာင္းတရားမ်ားသည္လည္း ယင္းျပႆနာကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဦးေမာ႔လာေစရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိရာ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား အေဆာတလ်င္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္မူ အလုပ္ သမားခံစားမႈမ်ားကို တင္ႀကိဳညႇိႏိႈင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း၌ လတ္တေလာရွိေနေသာ အေျခခံျပည္သူ တစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိန္ညႇိရမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာမီက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ Channel News Asia ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴး၌ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုတစ္႐ံု၏ လုပ္အားချပႆနာအေပၚ ေမးျမန္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမဂၢေတြက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသင့္ၿပီး ယင္းသမဂၢ မ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြက ျမင္႔မားသည့္ လုပ္အားခေတာင္းျခင္းမွာ လူတိုင္းသည္ ျမင့္မားသည့္ လုပ္အားခကို လိုခ်င္သည့္အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပိုခ်မ္းသာလာဖို႔အတြက္ အလုပ္အရမ္းႀကိဳးစားသည့္ မီလ်ံနာမ်ား ကို ျပန္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ခလစာျပႆနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္အတြက္မူ  သူနာေစ ကိုယ္သာေစဟူ၍ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ ေစဘဲ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညီၫြတ္မွ်တေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ(Yangon Times Journal)

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

ADV

 ymg adv 6

FacebookG+TwitterRSS