HOT NEWS
Main menu
adv

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသာသည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ယင္းတို႔ အဆင္ေျပမႈရွိသည္ႏွင့္အမွ် ေက်းလက္ေဒသမွ မိသားစုမ်ား၏ လူေနမႈ ဘဝသည္လည္း တိုးတက္လာသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၏ ျပယုဂ္သည္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ဟု သုေတသီပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က အဆိုအမိန္႔ျပဳၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား ၿမိဳ႕ျပသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွရရွိသည့္ ပို႔ေငြမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား၏ ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုအသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ၾကသည္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွအစ ေခတ္ႏွင့္အညီ သံုးစြဲလာႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အတူ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမွအစ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။

ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ စီးေမ်ာရင္း ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္လာႏိုင္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအား ျမင့္တက္လာသည္။ ယင္းအတြက္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူ အမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ေပသည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အမ်ားပိုင္မွ ခ႐ိုနီပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းအတြက္ ဆက္လက္တိုးပြားလာမည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည့္ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္းမ်ားႏွင့္ ကေလးကစားကြင္းမ်ား မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရွိေနေသာ ျပည္သူလူထု အပန္းေျဖရာေနရာမ်ားကို အစဥ္အလာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသည္ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားသျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ စိတ္မြန္းက်ပ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ား၊ မိလႅာသန္႔ရွင္းမႈစနစ္တို႔အျပင္ ျပည္သူလူထု အပန္းေျဖရာပန္းျခံမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ကြက္လပ္တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ(Flower News Journal)

Read more...

ေဆးဝါးအတုအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ျပသရန္ အလြန္ဝန္ေလးၾကသည္။ အလိုလိုေနရင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးအမ်ားစု မွာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား တြင္ ျပသျခင္းမရွိဘဲ ေသဆံုးၾကရသည္။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား အခ်ဳိ႕လည္း နားလည္တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပသေလ့မရွိဘဲ ေဆးဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားမွ စပ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေရာဂါေဝဒနာ မ်ားကို ကုသေနၾကသည္က မ်ားသည္။

Read more...

လူမွာကတိ မင္းမွာသစၥာ(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

မစၥတာကိုဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ အထူးကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ျဖင့္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္၍ ယူဂိုဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ားကို တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

Read more...

လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါညီလာခံကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အႏိုင္ရပါတီမ်ား၊ အႏိုင္မရသည့္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ကနဦးသတင္းမ်ား အရ သိရသည္။ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း တက္ေရာက္မည္ဟု ဆိုသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေသြးေခြၽးမ်ားစြာကို ေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္နက္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာကာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွာလည္း ဒုႏွင့္ေဒး ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာ ခါးစည္းခံရင္း မိကြဲဖကြဲႏွင့္ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။
 
နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႀကီး ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေနၾကသကဲ့သို႔ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔ကလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ဆုေတာင္းေထာမနာျပဳလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမတိုင္မီ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(UPDJC)ကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေရးမူကို ခ်မွတ္ထားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNCF), JUDPN အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ 'ဝ'(UWSA)ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕မ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။
 
သို႔ေသာ္ မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(AA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ (MNTJP/ MNDAA)ႏွင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(PSLF/TNLA)တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ေတာင္း ဆိုထားသည့္ ''လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို အၿပီးတိုင္စြန္႔လႊတ္၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလိုသည့္ဆႏၵ အျပည့္အဝရွိပါသည္''ေတာင္းဆိုခ်က္အား ယင္း မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕မွ လက္နက္ပဋိပကၡကို အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ဆႏၵရွိပါသည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡစကားရပ္ ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးမွာ မေရရာမေသခ်ာျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡစကားရပ္အား ေျပလည္စြာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။
 
အယ္ဒီတာ
Read more...

တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ေျမငလ်င္သည္ ျမန္မာ့အသည္းႏွလံုးကို ေခ်မႊပစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအထြတ္အထိပ္ေနရာျဖစ္ေသာပုဂံအား အႀကီးအက်ယ္ ထိ ခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈဖူးေျမာ္ၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ယေန႔(ၾသဂုတ္၂၅ရက္)တြင္ ပုဂံသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုလည္း ပုဂံသို႔သြားသည့္ သတင္းေတြ႕ရသည္။ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕လည္း သြားသည္ဟု သိရသည္။

Read more...
adv

adv

FacebookG+TwitterRSS