Main menu
HOT NEWS
adv

ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမွ Yangon Heritage Trust ၏ စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားထဲမွသက္တမ္းၾကာျမင္႕ ေနေသာ အခ်ဳိ႔ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားအား ပုဂၢလိကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခြင္႕ျပဳခဲ႕သည္။ ထိုသို့ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခြင္႕ျပဳရာတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအေဆာက္အအံုအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားရွိခဲ႕ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားပါျဖစ္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုသို့ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚမည္သည္႕နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုသင္႕ေတာ္မည္ဆိုသည္ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမွ Yangon Heritage Trust ၏စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ႏွင္႕ ယခုလိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)မွ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ USDP ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ပင္စင္ယူၿပီး၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ USDP သုိ့ ဝင္ေရာက္ခဲ႕သည္။ USDP ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ၿပီးေနာက္ မြန္ ျပည္နယ္၏ USDP ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ႕သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႕ေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ္႕ခဲ႕သည္။

Read more...

ရာဇဝတ္မႈ တရားမမႈ ကူညီေရး စင္တာ ဦးစီးတည္ေထာင္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစန္းဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

စည္သူေက်ာ္ - ေတြ႔ေမးသည္။
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္တရားမမႈကူညီေရးစင္တာကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီး အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမွန္တကယ္ နစ္နာေနသူမ်ားအား အက်ဳိးေဆာင္ခ အခမဲ႕ျဖင္႕ ကူညီေပးခဲ႕သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါစင္တာအေနျဖင္႕ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းစင္တာ စတင္ တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ႕ပုံ၊ စင္တာရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနႏွင္႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ အေျခအေနမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈ တရားမမႈ ကူညီေရးစင္တာ ဦးစီးတည္ေထာင္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႔ေနဦးစန္းဝင္းႏွင္႕ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္မွေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

Read more...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)အဖြဲ႔မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဦးလွေမာင္ေရႊ အား ေတြ႕ဆံုျခင္

ခ်စ္မင္းထြန္း - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႕သလုိ ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)အဖြဲ႔မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဦးလွေမာင္ေရႊအား အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင္႕ျမတ္ေရးႏွင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆံု၍ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေမးျမန္းခဲ႕ပါသည္။

Read more...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန့္ရွင္းမႈဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေန႔စဥ္အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ထြက္ေန၊

အမႈိက္စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာ ေျခာက္ေနရာရွိ၊ Waste to energy

မလုပ္ပါက ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာလွ်င္ အမႈိက္ပံုစရာ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191