Main menu
HOT NEWS
adv
UNFC ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး

UNFC ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး

ညီညႊတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားညီလာခံ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO/KIA၊ ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ NMSP၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP၊ ပအုိဝ့္အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ PNLO၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF၊ ရွမ္းျပည္တုိး တက္ေရးပါတီ SSPP/SSA၊ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး LDU၊ 'ဝ' အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ WNO၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ ANC၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA၊ ကုိး ကန္႔ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ MNDAA တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အင္အားေတာင့္ တင္းေသာ တပ္ေပါင္းစုအေနျဖင့္ ရပ္ တည္ကာ အစိုးရအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး လာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ KNU သည္ အဖြဲ႕အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝမႈအေပၚ မေက်လည္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး CNF ႏွင့္ PNLO တုိ႔ကုိ မူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မွာ NCA လက္မွတ္ထုိးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ UNFC က အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အလားတူ PSLF/TNLA ႏွင့္ MNDAA တုိ႔ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္က တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သလုိ တပ္မေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၄င္းတုိ႔အား ပါဝင္ခြင့္မျပဳျခင္းအေပၚ UNFC သည္ မည္သို႔မွ် ၾကားဝင္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္က ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း စာတင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ AA ကလည္း UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေနျခင္းက ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး TNLA, MNDAA, AA ပူးေပါင္း၍ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကို လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါတြင္ KIO ႏွင့္ WNO တုိ႔က ထပ္မံႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာတင္လာျခင္းေၾကာင့္ UNFC အခန္းက႑ ေမွးမွိန္လာကာ တခ်ဳိ႕က ေပ်ာက္ ကြယ္သြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ အထိပင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

UNFC သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခ်က္မွာ စစ္မွန္ေသာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရန္၊ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ ရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားအားလံုး ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ပူးေပါင္းေနထုိင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တန္း တူမႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔က မဟာဗ်ဴဟာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ က်င့္သံုးသြား မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာေရးအတြက္ အစဥ္အၿမဲ တံခါးဖြင့္ထား သည္ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အင္အား ႀကီးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း UNFC သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို က်န္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး အစိုးရဘက္ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ထားဆဲျဖစ္၍ တည္ၿငိမ္ေသာေျခလွမ္းမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ စတုတၴပတ္ ထဲတြင္  UNFC သည္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိညီလာခံသို႔ NCA ထုိးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း စာတင္ထားသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ ၾကားမည္ဟု ဆုိထားသည္။

အဆုိပါညီလာခံတြင္ NCA ထုိးႏုိင္ေရးနည္းလမ္း ရွာေဖြျခင္းအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း စာတင္ထားေသာအေရးကိစၥမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား လက္ခံေရး၊ လက္မခံေရးကိစၥမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးကိစၥမ်ား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးကိစၥမ်ား စသည့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျပန္ပါဝင္ဖုိ႔ကိစၥက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဖိတ္ လာမယ့္ဖိတ္စာအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုး ျဖတ္မယ္''ဟု UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆုိင္းခံထားရေသာ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး ၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဆလုိင္းထလာေဟးက ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ UNFC တြင္ NMSP, KNPP, SSPP, LDU, ANC တုိ႔သာ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ က်န္ရွိေတာ့ ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ေတာင့္တင္း ေသာ တပ္ေပါင္းစုအင္အားမွာ အေတာ္ ေလးအင္အားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေန ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကို လက္ခံ သြားႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ၾကားရသည္။

 ''UNFC က သီးျခားရပ္တည္ တဲ့အဖြဲ႕မဟုတ္ဘူး။ အင္အားစုေတြအား လံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းထား တာျဖစ္ပါတယ္။ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာ တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔အညီ အဖြဲ႕ဝင္ တုိးျခင္း၊ ေလ်ာ့ျခင္းေတြက ျဖစ္လာႏုိင္တယ္''ဟု UNFC မွ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

UNFC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာအဖြဲ႕မ်ားရွိေနၿပီး ထုိအဖြဲ႕မ်ားမွာ ဇုိမီးျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေရးအစည္းအ႐ုံး ၊ ကူကီးအမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံး ၊ ကခ်င္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံး တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖြဲ႕ဝင္အသစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေသာသံုးဖြဲ႕အနက္ ကခ်င္အဖြဲ႕ KNO သည္ UNFC စတင္ဖြဲ႕စည္းကတည္းက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း KIO/ KIA ႏွင့္ေပါင္း၍ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့ရာ ယခု KIO/ KIA ႏုတ္ထြက္ သြားျခင္းေၾကာင့္ သီးသန္႔အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''KNO ကေတာ့ သူက ေပၚလာတာၾကာၿပီ။ KNO က KNO  အစိုးရ နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးလုပ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။ ဒီဟာကို ခ်င္းမုိင္မွာ ႏုိင္ငံျခားမွာေနတဲ့ ကခ်င္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေဘာမ္ဝမ္လေရာ္ကေန ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့မွလုပ္တာ။ ေနာက္က် ေတာ့ ၂ဝ၁၁ မွာ UNFC ဖြဲ႕ေတာ့ အဖြဲ႕ ဝင္အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ပါတယ္။ ပါတဲ့အခါ က်ေတာ့ KIO က ကခ်င္က ႏွစ္ဖြဲ႕မျဖစ္သင့္ဘူး ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပါင္း ဖုိ႔လိုတယ္ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ KNO လဲ အဲဒီမွာ KIO နဲ႔ ပါသြားတာေပါ့''ဟု RCSS/ SSA အႀကံေပး၊ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီ က်ဳမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခြန္းေဆက 7 Day သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ UNFC အေနျဖင့္ ထုိ အဖြဲ႕မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္အသစ္အျဖစ္ လက္ခံ ပါက အင္အားအနည္းအငယ္ ျပန္လည္ ေတာင့္တင္းလာႏုိင္ေသာ္လည္း အစိုးရ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ပိုမုိ ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရ သည္ လက္နက္ကုိင္ ၁၅ ဖြဲ႕ကိုသာ ယခင္က အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္း လွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း UNFC မွ အားလံုး ပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ကုိင္၍ ANC, WNO, LDU, TNLA, MNDAA, AA တုိ႔အပါ အဝင္ ၂၁ ဖြဲ႕ကို လက္ခံေပးရန္ ေတာင္းဆို လာရာမွ ၁၅ ႏွင့္ ၂၁ ကိန္းဂဏန္း လြန္ဆြဲ ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ ၿဃဗ လက္မွတ္ထုိးပြဲတြင္ ရွစ္ဖြဲ႕သာ လက္ မွတ္ထုိးခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ UNFC မွ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံ လက္ခံကာ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းလာမည္ဆုိလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားပါ ပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ အစိုးရဘက္က မည္သို႔မွ်လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေျပလည္ရန္ နီးစပ္ေနေသာ အဆုိျပဳ ခ်က္ကိုးခ်က္အေျခအေနပါ အလွမ္းေဝး သြားႏုိင္ေျခရွိသည္။

အစိုးရသည္ ေနာက္ထပ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပမွ လႈပ္ ရွားေနေသာ ရွမ္းနီအမ်ဳိးသားမ်ားတပ္ မေတာ္ SNA၊ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားတပ္မေတာ္  DKBA (ခြဲထြက္)၊ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ UNRA/ABSDF  တုိ႔ပါ ထပ္မံေတာင္းဆုိလာမည့္အေျခအ ေနအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္ပါသည္။

အဆုိပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ UNFC မွ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းေနၿပီး မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ခရီး ရွည္ႀကီးကို သြားမည္လဲဆုိျခင္းအေပၚ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲတြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ရေပေတာ့ မည္။                            

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191