Main menu
HOT NEWS
adv
အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လူထုလူတန္းစား အလႊာေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းသည္႕အဆို ႐ံႈးနိမ္႕

အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လူထုလူတန္းစား အလႊာေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းသည္႕အဆို ႐ံႈးနိမ္႕

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃- အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ လူထုလူတန္းစား အလႊာေပါင္းစံုပါဝင္ ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအ ဆိုကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတည္မျပဳရန္တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၏ဆႏၵျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ျပမႈအႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ''အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲရာ တြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံအဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေစေသာ ဥပေဒေကာင္း တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထု လူတန္းစားအလႊာစံုပါဝင္ေသာ အ ေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ကိုက်င္းပရန္ အစိုးရအားတိုက္ တြန္းေၾကာင္း'' အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ယင္းအဆိုကို အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယင္းအဆို ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က ေထာက္ ခံေဆြးေႏြး မႈရွိသကဲ့သို႔  အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။တပ္မေတာ္ သားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ အဆို ကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴး ႀကီးလွႏိုင္က ''ပညာေရးနယ္ပယ္ဟာ က်ယ္ဝန္းနက္နဲၿပီး Formal Informal, Non-formal Education အ စရွိေသာ ပညာသင္ၾကားသင္ယူသူ မ်ားရဲ႕အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး သင့္ ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ Education For All နဲ႔ All Edu-cation Inclusive ရရွိေစဖို႔ ပညာ သင္ၾကားသူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စိတ္၊ က်န္း မာေရးအေျခအေန၊ ဘာသာစကား၊ ပထဝီဝင္အေနအထားနဲ႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝအ ေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိေရာက္ေစရန္ပညာ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္မ်ား၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာ မႈစနစ္မ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ရဲ႕ ေခတ္နဲ႔အညီဆီေလ်ာ္မႈ၊ ထိေရာက္ မႈရွိေစဖို႔ကလည္း အလြန္အေရးႀကီး ၿပီး နယ္ပယ္စံုအလႊာစံုမွအႀကံျပဳခ်က္ မ်ားပါဝင္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထားအျမင္၊ အႀကံÓဏ္မ်ားနဲ႔ပူး ေပါင္းပါဝင္မႈ ထင္ဟပ္ေစဖို႔ Public  awareness, Public Education, Public Info, Public Interaction, Public participate အစရွိတဲ့လုပ္ ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အား ေပးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္'' ဟု ဆိုကာ ေဒါက္ တာေမာင္သင္း၏ အဆိုကိုေထာက္ ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ပညာ ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာလိုအပ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအပိုင္းမတူညီေၾကာင္း ေျပာသည္။


ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ''ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ပညာရပ္ပိုင္းကြၽမ္း က်င္ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဥပေဒေရးထံုးကို ပိုင္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ အဓိကဦးစားေပး ေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ ေရးဆြဲ ၿပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုလံုေလာက္ ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူး ေပါင္းပါဝင္မႈကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တံခါးဖြင့္ထားတဲ့အခ်ိန္ရွိပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုတင္သြင္းၿပီးသြား ၿပီဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားသိရွိေလ့ လာအႀကံျပဳႏုိင္ရန္ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အ ႀကံျပဳႏုိင္ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက သူရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္ခ်င္တယ္လို႔ အႀကံျပဳပါဝင္ႏိုင္သလို၊ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က သက္ဆိုင္ရာဥပ ေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ေတြကို တိုက္႐ိုက္ စာေပးပို႔လို႔ရပါတယ္။ အခုလိုေျပာ ေနျခင္းသည္ ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကန္႔သတ္လို ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံႏွစ္ခုရဲ႕ မတူညီတဲ့သေဘာသဘာ ဝကိုေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။


ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက ''အမ်ိဳး သားပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း တုန္းကလည္းပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေဝဖန္မႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔ဆူပူဆႏၵျပ တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေျခခံပညာဥပေဒကို ယခင္လို ဆႏၵျပ၊ ဆူပူေတာင္းဆိုမႈေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ လက္ေတြ႕က်တဲ့၊ အက်ိဳးျပဳတဲ့ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ လူထု သေဘာထားအျမင္၊ အႀကံÓဏ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒတစ္ ရပ္ျဖစ္ေစလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဒီအဆိုကိုတင္ သြင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားကာ အဆိုကုိေထာက္ခံသည္။
အမ်ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္က ဥပေဒမူ ၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က လူထုဆႏၵကို ပဏာမအေျချပဳ ေရးဆြဲရၿပီး မူၾကမ္းရရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏အႀကံမ်ားကို ရယူႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ယင္းမတိုင္ခင္ လူထုေဆြး        ေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ပါက မလိုလားအပ္ သည့္ျပႆနာမ်ား  ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း ၏အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္အဆင့္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္း ႀကီးက ''ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္သိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုအဆိုကို အတည္မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ယင္းအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အဆိုရွင္၏သေဘာထား ကိုေမးျမန္းရာ အဆိုရွင္ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက ''ပညာေရးဝန္ႀကီး ရွင္းလင္းတင္ျပတဲ့အထဲမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြပါ သလို၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြး ေႏြးပြဲေတြပါပါတယ္။ အဲဒီမွာၾကည့္ရင္ ပါဝင္တဲ့လူဦးေရက ကြၽန္ေတာ္ အဆိုတင္သြင္းထားတဲ့ လူထုလူတန္း စားအလႊာစံုပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အနည္းငယ္သံသယရွိပါတယ္။ခုနက ပညာေရးဝန္ႀကီးေဆြးေႏြးသလို အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ အခ်ိန္လိုအပ္တယ္၊ ေငြေၾကးကုန္က်တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ျမန္မာ့ပညာေရး ေရရွည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကက်တဲ့ဥပေဒျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားက အားကိုးၿပီးေတာ့ အားကိုးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကိုရယူလိုပါ ေၾကာင္း ေလးစားစြာတင္ျပလိုပါ တယ္''ဟု ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့သည္။


လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရ ယူလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အ တြက္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း ၃၉၈ ဦးအနက္ ၁၅၁ ဦးက ေဒါက္တာေမာင္သင္း ၏အဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာမွတင္ျပခဲ့ေသာအဆိုကို အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ျပမႈကို ေထာက္ခံသူ ၂၃ဝ၊ ၾကားေနရွစ္ဦး ရွိခဲ့ရာ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၏အဆို မွာ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ATK,YM , DemocracyToday

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191