HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားက အကာအကြယ္မဲ့ လူတန္းစား

စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားက အကာအကြယ္မဲ့ လူတန္းစား

အိုက္စိုင္း

ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡသည္ ယေန႔ထိတုိင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနဆဲမွာပဲ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း ေနထုိင္ ေနၾကရေသာ ျပည္သူလူထုသည္ အကာအကြယ္မဲ့လူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိလာ ခဲ့ၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼစစ္မႈထမ္းခုိင္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးလာျခင္း၊ အဓမၼ ေငြေတာင္းျခင္း(ဆက္ေၾကး-အခြန္) စသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္တုိင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေပးမႈကို မရရွိခဲ့ၾကေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရ-တပ္မေတာ္-တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ၁ဝ ဖြဲ႕သာ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ၿပီး တျခား ေသာအဖြဲ႕မ်ားက မထုိးႏိုင္ေသးဘဲျဖစ္ေနသည္။


လက္မွတ္ထုိးထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS/SSA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္ဖြဲ႕(DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLAPC )၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ပအုိဝ့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိ ကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။


'ဝ'ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO/KIA)၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕(NDAA-မုိင္းလားအဖြဲ႕)၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA/AA)၊ ပေလာင္ (တအာင္း)အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (TNLA/PSLF)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕(MNDAA-ကိုးကန္႔)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ နာဂအမ်ဳိးသားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပၸလန္ (NSCN-K) စသည့္အဖြဲ႕မ်ားကမူ NCA မထုိးႏိုင္ေသးဘဲ ညိႇႏႈိင္းေနရဆဲအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။


ဤကဲ့သို႔ လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ႏွင့္ မထုိးရ ေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနမွာပဲ တစ္ဖက္မွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ အပစ္မရပ္ေသး ေသာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ဟု ေျပာဆုိသံမ်ားပင္ ထြက္လာခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ NCA စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပမာဏ အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ားစုက လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈ အားနည္း ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Bilateral) သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ပိုမုိခုိင္မာေသာ အပစ္ရပ္စဲေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ား ေတာင္း ဆုိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ NCA  စာခ်ဳပ္တြင္ အခန္းခုနစ္ခန္းႏွင့္ အပုိဒ္ေပါင္း ၃၃ ပုိဒ္ ပါဝင္ရာ လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္ထားၾကသူမ်ား အဓိကမေလးစား မလိုက္နာႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အခန္း (၃)ပါ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အခန္း(၄)ရွိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခန္း(၆) ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္အခန္းမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။


အဆိုးဆံုးမွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ ျပည္သူလူထုအား မသကၤာျဖစ္ပါက တရားဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီး႐ုိက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အလုိမတူဘဲ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼပုိက္ဆံေကာက္ခံျခင္း(ဆက္ေၾကး-အခြန္)၊ တုိက္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ ျဖတ္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားကို က်ဴးလြန္ ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ဆုိကာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္ေန ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစရသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္ထားၾကသူမ်ား၏ ျပည္သူလူထုအတြက္ဆုိေသာ ေၾကြးေၾကာ္ေနမႈမ်ားကလည္း ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့စရာျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။


သို႔ေသာ္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားၾကၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားကို ဖန္တီးေနၾကသူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ျပည္သူလူထုကို တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမျပဳလုပ္ေၾကာင္းေျပာ၍ ျငင္းဆုိ ေလ့ရွိၾကသလုိ အျပစ္မဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုကိုပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကပ္ကာ အျပစ္ဖို႔၍ ေျပာဆုိမႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (Amnesty International-AI) ကဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၉ ရက္က ''ဘယ္သူမွ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ကို မကာကြယ္ေပးႏိုင္ဘူး''ဟု တုိက္႐ုိက္အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႕တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပဲြမ်ားတြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ICC  တင္ရန္ပင္ တုိက္တြန္းထားသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ဘက္က တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔အေနျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ လူထုကို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား မလုပ္ေၾကာင္း အသီးသီးထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍  AI  စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္၍ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝေဒသအပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေျမာက္ဦး၊ ပုဏၰားကြၽန္း စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ယခုႏွစ္ ေမလအထိဆုိလွ်င္ ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၄ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္က တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္မွာ ခုိလႈံေနၾကရသည္။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စုစုေပါင္း တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၁၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ AA ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ဖမ္း ဆီးျခင္း၊ လက္စေဖ်ာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ AA ကဆုိလွ်င္ က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ႏွင့္ စာအိတ္ကို ေပးပို႔ကာ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ တံဆိပ္ကပ္၍ လက္စေဖ်ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း AI အဖြဲ႕က သူ၏ ''ဘယ္သူမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ဘူး''ဆုိေသာ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာမွာ AA ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ၊ မရွိ သံသယရွိသူ ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီး၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတခ်ဳိ႕မွာ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။


အလားတူ AA အဖြဲ႕မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းတလင္းေက်းရြာမွ ခူးမီးခ်င္းလူမ်ဳိး ၅၂ ဦးကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ဘက္သုိ႔ ဖမ္းဆီးသြားရာ ယေန႔ခ်ိန္အထိ ျပန္လႊတ္မေပးေသးေၾကာင္း ခူမီးခ်င္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာင္စီ KACC က ဆုိသည္။ ခူးမီးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ AA အဖြဲ႕ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို AA အဖြဲ႕က တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္လိုက္မည္ကို စုိးရိမ္ေနၾကၿပီး ျပန္လႊတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။


ထုိ႔ေနာက္ AA အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသကဲ့သို႔ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရဲစခန္းမွဴးတို႔ကုိ ဖမ္းဆီးကာ ႐ုိက္ႏွက္စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ကုလားတန္ျမစ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္း ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ဆုထူးစံကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားရာမွာလည္း ယေန႔တုိင္ ျပန္လႊတ္မေပးေသးေပ။ တစ္ဖက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက လက္ နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ပါကလည္း အလားတူ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ မန္ၿပိန္းေက်းရြာ(အထက္ရြာ) တြင္ NCA ထုိးထားေသာ RCSS ႏွင့္ NCA မထုိးရေသးေသာ SSPP-TNLA  ပူးေပါင္း တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္က တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကရာ ေတာင္ယာစုိက္ခင္း သို႔သြားၿပီးျပန္လာေသာ အသက္ ၆ဝ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသို႔ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံလုိက္ရေသာ အသက္ ၆ဝ အရြယ္အမ်ဳိးသမီးႀကီး ျဖစ္သူ ေဒၚမာလြတ္သည္ ေနရာမွာတင္ လဲက်သြားၿပီး အသက္႐ွဴသံမ်ား ရပ္တန္႔ (ေသဆံုး သြားျခင္း)သြားသည့္တုိင္ မည္သည့္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕က ပစ္လုိက္ေၾကာင္း ယေန႔ထိတုိင္ မသိရေပ။


ေဒၚမာလြတ္သည္ အပစ္မခံရခ်ိန္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေသာအခါတြင္ ''ငါတုိ႔ကို မပစ္ပါနဲ႔၊ မပစ္ပါနဲ႔။ ငါတို႔က ျပည္သူလူထုေတြပဲ၊ ေတာင္ယာက ျပန္လာတာ''ဟု သူက ရွမ္းဘာသာစကားေျပာ ေအာ္ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏အသံသည္ ေသနတ္သံ ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္အတူ တိတ္ဆိတ္ကာလဲက်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိုက္စိုင္း

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top