HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

အကဲဆတ္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ျပည္သူ  

အကဲဆတ္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ျပည္သူ   

ရန္ကုန္

NLD အစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရမွ ၎င္းတို႔၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားအတြက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္သူလူထုအားအကာ အကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚ ေပါက္လာေရးတို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္ တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာဝန္မွ အနားယူခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိသည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္မယူခင္ ၿဴီ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပတ္သားသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလိုပင္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေနာက္တြင္လည္း ထိေရာက္ျပတ္သားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေပၚလြင္လာျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားရေက်နပ္သူမ်ားရွိ ေသာ္လည္း၊ အားမရသူမ်ား၊ ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားႏွင့္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုသူမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ ေပသည္။ ထို႔အျပင္  NLD  အစိုးရအေနျဖင့္ ေျပာဆိုထားသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို အျပည့္ အဝ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္ေျပာ ဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စ၌ပင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ပါတီသစ္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား၊ အစိုးရအေပၚသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မၾကာမီတြင္က်င္းပမည့္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိ အခင္းအက်င္းအလား ထင္မွတ္ရသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ႐ိုက္ခတ္ မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ ရွိေနသည့္အတြက္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးသည္ ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။


ထို႔ကဲ့သို႔ ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို မဝင္မိရန္ သတိျပဳဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။  ''အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုပဲ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ ရွိေနပါ ေစ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားလည္စာနာမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုခရီးကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ အခိုင္အမာယုံၾကည္ပါတယ္။ ျပည္သူ လူထုႀကီးကလဲ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရး ပဋိပကၡေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ မဝင္မိေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ၾကေစလိုပါတယ္။ မိမိတို႔အား အာ႐ုံ ေျပာင္း လမ္းေၾကာင္းလႊဲတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကိုလဲ သတိျပဳၾကေစလိုပါတယ္။ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီး မႈေတြကိုလဲ စိတ္ခံစားမႈျဖင့္ မတုံ႔ျပန္မိၾကရန္ သတိရွိၾကေစလိုပါတယ္''ဟု ၎င္းက သတိေပး ေျပာဆိုထားသည္။


သမၼတဦးဝင္းျမင့္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုံးခုကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့ၿပီး အဆိုပါသံုးခုမွာ (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပင္ ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းလမ္းေၾကာင္းမွ ေန၍ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လာၾကသည္။


ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပြတ္တိုက္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္လည္း ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ ကြက္သူဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းကြဲကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပုတ္ခတ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ''ေျခဥျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္ျဖစ္ ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ညီၫြတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အက်ဳိး စီးပြား ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ေရး လက္ေတြ႕က်တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ဆံုးျဖတ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေန႐ုံနဲ႔ ယုံၾကည္မႈရမလာႏုိင္ဘဲ အေျခအေန ပိုဆုိးသြားႏုိင္ပါတယ္''ဟု NLD ပါတီ၏ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းေအးကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ျပည္သူလူထုအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၄ဝ ေက်ာ္ စုေပါင္း၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသးသည္။


ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ ျမန္မာအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ ေနသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္အား ယခင္အစိုးရမ်ားမွ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရက စာခ်ဳပ္ကို တာဝန္ခံေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရသူ ဦးေဇာ္ ေဌးက ေျပာဆိုထားေပသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္စဥ္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အစုိးရတာဝန္ယူၿပီးပါက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကို ဦးစြာတင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးေပသည္။


ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍လည္း သတင္းမွားမ်ား၊ သတင္းတုမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို အေပးအယူသေဘာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး အဘက္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေပးအယူလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ ဒါေတြဟာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD )၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၫြန္႔က ဆိုသည္။

 

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္သြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ စေသာ သတင္းမွားမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားထြက္ေပၚေနလ်က္ရွိကာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတိထားရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနေပသည္။ ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ကာလ အတြင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ကို  NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ အရ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ထြက္ရွိလာခဲ့ျပန္သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး NLD  ကိုယ္စားလွယ္ကုိ အႏုိင္ေပးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ၾကသည္။


ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း လႈပ္ခတ္မႈမ်ားစြာအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ သတင္းမွားမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားကိုလည္း အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ဆုိရေသာ္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ စည္းဝါးကုိက္ထားသည္ ဆိုသည့္ သတင္းအမွားမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိကာ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာျမင့္ခဲ့ ၿပီး လႈပ္ခတ္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါသတင္းသည္ ျပည္သူ လူထုကို အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ ျပဳလုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဘက္မွ ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။


''ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ညိႇႏႈိင္းထားတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ ဘူးေနာ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကထြက္တဲ့သတင္း ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတယ္။ ဒါမဟုတ္ဘူး။ ယုန္ထင္ ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဗ်။ လူထုကုိ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေစၿပီး ၂ဝ၂ဝ မွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ညိႇထားတယ္ဆုိတဲ့ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈက ႀကီးတယ္ေနာ္။ ဒါ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ေျပာ မယ္၊ မညႇိထားဘူး။ ဘယ္သူနဲ႔မွမညိႇထားဘူး''ဟု NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင္႔ေမာင္က သတင္းအမွားအေပၚ ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတင္းမွားမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလနီးလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစမႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိမူသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။


''အဓိက,က ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတိ ထားဖို႔ပဲ။ အထင္အျမင္လြဲမွားေစတဲ့ သတင္း တစ္ပုဒ္က အျဖစ္အပ်က္အႀကီးႀကီးေတြကို ျဖစ္ ေစတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္မႈေတြ အမ်ား ႀကီး ရွိေစတယ္။ ႏိုင္ငံမွာအေရးႀကီးတာ ျပည္ သူပဲ။ ျပည္သူက လႈပ္ခတ္မႈအားလံုးကို ျဖစ္ေစတယ္။ ေလာ္တဲ့သူေတြက ေလာ္မွာပဲ။ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ သတင္းအမွားေတြ၊ အထင္အျမင္လြဲ မွားေစတဲ့ သတင္းေတြကို တင္တဲ့သူက တင္ မွာပဲ။ အဓိက,က တစ္ခုခုဆို ျမန္ျမန္မယံုဖို႔နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္မခ်ဖို႔ပဲ''ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ ေဇယ်ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူကို သတင္းမွားမ်ားေပး ပို႔ျခင္း၊ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ အင္အားႀကီး အဖြဲ႕တစ္ခုရွိေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိသုေတသနလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းက လည္း ဆိုထားသည္။


လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ထိရွလြယ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ''ဒီေန႔ တိုင္း ျပည္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ မေကာင္း ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ မ်ားေနသလို ျပည္တြင္းမွာလည္း ပူေဆြးေသာကေတြ မ်ား ေနပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္က ဆိုသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ သတင္းအတုမ်ားဖန္တီး လာမႈ၊ အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျပဳလုပ္မႈမ်ား ရွိ လာၿပီး လူထုအတြင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ရာမ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ယူလာသေယာင္ ရွိေနသည္။


ထိုကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအသိ အျမင္အားနည္းသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဦးတည္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ား ပိုမိုရင့္က်က္လာရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီအျပင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ၏ ႏိုင္ငံေရးအသိ က်ယ္ျပန္႔မႈမ်ားျဖင့္ မွားယြင္းသည့္ သတင္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတိ မူ တိုက္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ 

အာကာထက္

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top